NABÍZENÉ SLUŽBY

Zaměřuji se především na:

Digitalizace prostorových dat

především analogových mapových děl a dalších rastrových podkladů (typicky leteckých snímků)

Změny krajinné a sídelní struktury v čase

a to i ve velmi podrobných měřítkách, využívám především následující podklady

 • císařské otisky stabilního katastru z 1. pol. 19. st. (1 : 2 880)

 • letecké snímky ze 30., 50. a 70. let 20. st.

 • soudobé letecké snímky od 90. let 20. st. do současnosti

Přehled nemovitostí vlastníka

přehledně zpracovaný mapový přehled nemovitostí (typicky konkrétního listu vlastníka v daném katastrálním území), ale i jiné přehledy týkající se nemovitostí (s nemovitostmi mám bohaté zkušenosti neboť jsem zároveň kvalifikovaný odhadce nemovitostí)

Dále jsem schopen poskytnout: 

Prostorové analýzy

obalové zóny, překryvné analýzy, průniky, interpolace...

Geografické tematické analýzy

např. dopravní, demografické, územní, krajinné atd.

Zpracování dat dálkového průzkumu Země

především leteckých snímků

Tvorba statických map

tvorba tematických map - map na zadané téma

Vyhledávání lokalit dle požadavků

např. dle dostupnosti, přítomnosti určitého jevu či jiných zadaných podmínek

Analýzy a modely terénu


...a zjišťování dalších příčinných souvislostí v prostoru dle zadání klienta...

Nabízím především zpracování dat do podoby mapových výstupů, prostorové analýzy různého zaměření, tvorbu map, plánků apod.

Základem pro zpracování v rámci prostorových analýz jsou kvalitní a verifikovaná data. V omezeném rozsahu jsem schopen provést sběr podkladových dat, případně jejich sběr zajistit. 

Jen některé příklady využití GIS:

 • Prostorová analýza dat pro daná území
 • Vymezení spádových oblastí
 • Zjištění dojezdových vzdáleností k zadaným lokalitám
 • zobrazení ochranných pásem v mapě
 • Zjištění geografických souvislostí a trendů
 • Analýza zákaznického portfolia vzhledem k území
 • Analýza a vizualizace demografických dat
 • Tvorba map
 • Příprava a zpracování pozemkových nebo územních dat (nadm. výška, plocha, délka linií, sklonitost...)
 • Analýzy v systémech GIS (nejkratší cesty, prostorové analýzy, síťové analýzy, překryvné operace)
 • Analýza zákaznických a projektových dat vztahujících se k území
 • rozčlenění oblastí v mapě, zjištění jednotlivých výměr

 • Přehled nemovitostí vlastníka apod.
 • Vizualizace nabídky lokalit
 • Zobrazování libovolných prvků 
 • Zpracování dat o pohybu a demografii 
 • Tvorba map na míru od orientačních plánů po velké přehledové mapy
 • Možnost graficky znázornit informace pro investory jako jsou spádové oblasti, hustota obyvatelstva, zaměstnanost, průmyslová centra dle zaměření atd.
 • Určení záplavových zón, sluneční expozice nebo území ohrožených půdní erozí

 • Evidence majetku, parcel, nemovitostí
 • Správa inženýrských sítí
 • Přehledná vizualizace nabídky pozemků, bytů nebo budov v interaktivním mapovém okně


ZDROJE DAT PRO GIS:

INTERNÍ (vlastní - dodaná data)

 • výsledky z Vašich průzkumů a analýz
 • zákaznická či firemní data
 • data z marketingových průzkumů
 • finanční data
 • apod. 

EXTERNÍ (zdarma, placené)

 • podkladové mapy a vrstvy (sídla, komunikace, správní hraniec, body zájmu, letecké snímky - ortofotomapy...)
 • demografická data, data výzkumných agentur a mnoho dalších dle konkrétního zaměření projektu