UKÁZKY PROJEKTŮ A MAPOVÝCH DĚL

Níže naleznete ukázky některých mých prací. 

Konečné grafické zobrazení záleží vždy na požadavku zákazníka. 

Přehled nemovitostí vlastníka (listu vlastnictví)

Vývoj vybraného krajinného pokryvu v čase

Cílem bylo zobrazit vývoj konkrétního krajinného pokryvu (v tomto případě orná půda) v zájmovém území. Vedle mapového výstupu byly vytvořeny sumarizační tabulky a grafy znázorňující úbytek orné půdy. 


Digitalizace krajinného pokryvu v zájmovém území

Cílem bylo zobrazit krajinný pokryv v zájmovém území. Vedle mapového výstupu byly vytvořeny sumarizační tabulky a grafy znázorňující zastoupení jednotlivých pokryvů. Analýza vývoje sídelní struktury

Cílem bylo zanalyzovat vývoj sídelní struktury v čase (rozrůstání zástavby obce). 


Vytvoření jednoduché přehledové mapy

Cílem bylo vytvořit jednoduchou přehledovou mapu znázorňující obce a sledovaný kvantitativní údaj. 


Zjištění průniků sledovaných jevů

Cílem bylo zjistit průnik (střet) sledovaných jevů - v tomto případě ochrany přírody a ochrany nerostného dědictví. 


Nalezení vhodné lokality

Cílem bylo na základě požadovaných údajů (v tomto případě určené min./max. vzdálenosti lesa, vodního toku/ploch, silnice a počtu obyvatel v příslušném sídle) zjistit lokality splňující zadané podmínky. 


Znázornění požadovaných jevů


Vykreslení sídelní strukturyAnalýza krajinného prostoruUkázka podkladových dat

Císařské otisky stabilního katastru (1. 1/2 19. st. ), historické letecké snímky (z průběhu 20. st., soudobé letecké snímky.


Ukázka georeferencovaného snímku

Georeferencovaný historický snímek = historickému leteckému fotu v rastrovém formátu (obrázku) byly přiřazeny souřadnice tak, aby nad ním bylo možné provádět prostorové analýzy v souladu se soudobým podkladem (stejný souřadný systém)